czwartek, 30 maja, 2024

Mimo że część zabytków pozostaje w rękach osób prywatnych, należy pamiętać, że jest to dziedzictwo regionu. To właśnie samorząd i służby konserwatorskie powinny czuwać nad stanem dzieł sztuki. Bez analizy i informacji o zabytkach nie można prowadzić działań promocyjnych oraz edukacyjnych.

Analiza listy zabytków i dzieł sztuki

W celu rozpoczęcia działań zmierzających do aktualizacji list zabytków warto sprawdzić datę aktualizacji ostatniego spisu. W takich dokumentach podane są daty wpisu oraz czas, kiedy była przeprowadzana konserwacja dzieł sztuki. Gminy mają obowiązek sporządzenia spisu wszystkich obiektów zabytkowych na swoim terenie. To ułatwia działania inwestorów oraz ocenę ryzyka zniszczenia zabytku.

Nadzorować ten proces powinna wydzielona komórka w urzędzie konserwatorskim i to ona musi informować o zmianach związanych z wykreśleniem z listy obiektów zabytkowych. Oddzielna lista powinna obejmować zabytki w posiadaniu gminy.

Ocena stanu zachowania zabytków

Z tak przygotowana lista należy przeprowadzić sprawdzenie jakie zmiany nastąpiły od ostatniej wizji lokalnej. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest konserwacja dzieł sztuki, musi być sporządzona notatka i poinformowane urzędy nadzorujące oraz właściciel obiektu.

W przypadku poważnych naruszeń należy rozpocząć procedurę nakazania naprawy obiektu i przywrócenia go do stanu poprzedniego. Kontrola musi być prowadzona cyklicznie również przez osoby zajmujące się konserwacją dzieł sztuki, aby wskazać, jakie kroki musi podjąć właściciel.

Zabezpieczenie obiektów cennych historycznie i artystycznie

Cześć obiektów musi być inaczej traktowana. Wiąże się to z ich dużym znaczeniem dla sztuki i kultury regionu. Takie działania wykonać mogą tylko specjalistyczne podmioty. Konserwacja dzieł sztuki wymaga odpowiedniej wiedzy, aby uzyskać wysoki poziom zabezpieczenia wyczyszczonego obiektu.

Można zlecić takie działania firmie zewnętrznej lub poszukać jednostki muzealnej, która wskaże odpowiednie firmy do określonych prac. Warto stale konsultować się z konserwatorem zabytków, aby plan prac odpowiadał jego oczekiwaniom. Urząd może mieć wytyczne co do sposobu konserwacji i ingerencji w stan obecny przedmiotu zabytkowego i zmian powstałych w czasie jego użytkowania.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków

Tags: ,

Related Article

No Related Article